fbpx

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

1. Informacje ogólne

Poniższa Polityka prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu www.ewitagroup.eu (dalej jako: „Serwis”).

Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na naszym Serwisie dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób działa nasz Serwis. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

W naszym Serwisie używamy technologii, takich jak pliki cookie, Facebook Pixel, Google Analitics oraz innych narzędzi społecznościowych do zbierania i przetwarzania danych osobowych, w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w  Internecie. Pragniemy zapoznać Państwa ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, tak aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego Serwisu internetowego.

2. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest EWITA GROUP Michał Michalczyk z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Katowickiej 103, 43-300, NIP 9372435851, dane kontaktowe: (+48) 696 752 177, e-mail: office@ewitagroup.eu, a także firmy współpracujące.

3. Sposoby pozyskiwania danych osobowych

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Państwa informacje w formularzach kontaktowych w naszym Serwisie internetowym;

  2. poprzez dobrowolnie podane przez Państwa informacje za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznej;

  3. poprzez gromadzenie przez nasz Serwis danych z plików Cookies.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody w celach marketingowych, związanych z przesyłaniem informacji o nowościach i promocjach drogą e-mailową. Zgodę można w każdym czasie odwołać;

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym następującym podmiotom:

  1. firmom współpracującym, w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  2. przewoźnikom, kurierom i firmom transportowym, jeżeli wysyłamy zamówiony przez Państwa towar lub wysyłamy do Państwa pisemną korespondencję;

  3. dostawcom usług informatycznych i oprogramowania, firmom hostingowym;

  4. firmom księgowym, doradcom podatkowym, radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorom;

  5. organom podatkowym, inspektorom, organom władzy publicznej lub samorządowej oraz urzędom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

  6. dostawcom usług CRM;

  7. po zapisaniu się do naszego Newslettera, możemy przekazać Twoje dane dostawcom usług e-mail marketingu (np. Mailchimp); w każdej chwili możesz wypisać się z danej listy, klikając wypisz się lub kontaktując się bezpośrednio z nami;

  8. dodatkowo Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (w tym m.in. do USA) w związku z działaniami podejmowanymi w mediach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innych narzędzi pochodzących z takich serwisów (w tym m.in. Facebook, LinkedIn, Google) lub dostawcom usług marketingowych (np. Mailchimp) oraz dostawcom usług hostingowych, jeśli wyżej wymieniony odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w zależności od celu przetwarzania, przez następujące okresy:

  1. przez okres niezbędny do zawarcia umowy;

  2. przez czas trwania umowy, w tym przez okres przewidziany przepisami prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu takiej umowy oraz do końca 12 miesięcy od zakończenia okresu przedawnienia w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z naszego przyjęcia lub złożenia oferty lub umowa zawartej przez strony w zakresie danych niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy;

  3. do czasu, gdy zażądają Państwo od nas zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych z serwerów, na których przechowywane są Państwa dane osobowe lub wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody;

  4. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

  5. w każdym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa, aby umożliwić Administratorowi wywiązanie się z obowiązków lub wykonanie praw wynikających z przepisów oraz zgłoszenie lub obronę przed roszczeniami;

  6. w celach archiwalnych lub statystycznych, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od wygaśnięcia stosunku prawnego z Państwem.

7. Przysługujące prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO).
   Mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza Wasze dane osobowe, w przypadku gdy ma to miejsce, mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a nadto mają Państwo prawo uzyskać informacje o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Nadto mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO).
   Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Waszych danych osobowych, które są nieprawidłowe, a nadto mają Państwo prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres email: office@ewitagroup.eu

  3. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).
   Mają Państwo prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, , a następnie mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe do innego administratora danych osobowych. Mają Państwo prawo do żądania, aby Wasze dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  4. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę udzieloną Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
   Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

  6. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO).
   Mają Państwo prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Was danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

    • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

    • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;

    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 RODO prawo do sprzeciwu ust. 2 wobec przetwarzania;

    • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

    • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

    • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).
   Mają Państwo prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych w następujących przypadkach:

    • gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych;

    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 prawo do sprzeciwu ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o przesłanie do nas wiadomości, na adres e-mail: office@ewitagroup.eu, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Katowicka 103, 43-300 Bielsko-Biała.

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

8. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Serwisu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu.

 

Pliki Cookies

 

1. Informacje ogólne

Przez używanie Strony www.ewitagroup.eu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez nas plików Cookies, powinni Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

2. Co to są pliki cookies, tzw. ciasteczka?

Pliki Cookies tzw. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzacie różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” Ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Do czego używamy Ciasteczek?

  1. Ciasteczka pomagają, aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu;

  2. Ciasteczka pomagają, aby lepiej dopasować treści dostępne na stronie do Państwa oczekiwań;

  3. Ciasteczka pomagają do zbierania anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie, jak używana jest strona i stanowią pomoc w poprawianiu jej funkcjonalności i zawartości.

Używając Ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Ciasteczkach. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

4. Zgoda na Cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików Cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. Mogą Państwo zmienić ustawienia Cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki Cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami Cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień Cookies.

5. Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Na stronie mogą być używane dwa rodzaje Ciasteczek – sesyjne oraz stałe.

  1. Ciasteczka sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

  2. Ciasteczka stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

6. W jaki sposób mogą Państwo zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem Ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić przeglądarkę tak, by móc odrzucać prośby o przechowanie Ciasteczek w ogóle lub wybranych Ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Państwa przeglądarce.

7. Cookies podmiotów trzecich

Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików Cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików Cookies zostało opisane poniżej.

 

Google Analytics

 

1. Informacje ogólne

Nasz Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszego Serwisu internetowego.

2. Sposób gromadzenia danych

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszego Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

3. Rodzaj gromadzonych danych

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Państwa identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają;

  • podstrony, jakie Państwo przeglądają w ramach naszego serwisu;

  • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach;

  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego Serwisu;

  • źródło, z którego przychodzą Państwo do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji Reklamowych:

  • raporty demograficzne i zainteresowań;

  • remarketing;

  • funkcje raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp, to w szczególności:

  • przedział wieku, w którym się Państwo znajdują;

  • Państwa płeć;

  • Państwa przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości;

  • Państwa zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

4. Standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Ponadto, z uwagi na fakt, że firma Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpiła ona do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

5. Możliwość zaprzestania rejestrowania danych

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki Cookies danych, dotyczących korzystania przez Państwa z naszego Serwisu internetowego, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Dodatkowe informacje

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

Pixel Facebook

 

1. Informacje ogólne

Nasz Serwis korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi, Serwis kieruje dopasowane reklamy w serwisie Facebook.

2. Sposób gromadzenia danych

W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań, zaimplementowaliśmy w ramach Serwisu narzędzie Pixel Facebook, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron.

3. Rodzaj gromadzonych danych

Dane zbierane są w kilku kategoriach, takich jak osoby odwiedzające, wykonywanie konkretnych czynności, przeglądanie konkretnych podstron itp. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixel Facebook są anonimowe, tj. nie pozwalają na Państwa identyfikację. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

4. Standardy bezpieczeństwa przetwarzania danych

Z uwagi na to, że firma Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpiła ona do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

5. Możliwość zaprzestania rejestrowania danych

W ramach ustawień plików Cookies dostępnych z poziomu strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

Narzędzia społecznościowe

 

1. Informacje ogólne

W naszym serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram lub Google.

2. Sposób gromadzenia danych

Wyświetlając nasz Serwis, zawierający taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną.

3. Rodzaj gromadzonych danych

Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła nasz Serwis, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy, czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl

4. Możliwość zaprzestania rejestrowania danych

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszym Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie społecznościowym, to przed wizytą na naszym Serwisie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą również Państwo całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

color
https://ewitagroup.eu/wp-content/themes/hazel/
https://ewitagroup.eu/
#c1c1c1
style1
default
Loading posts...
/home/ewita/domains/ewitagroup.eu/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
off
off